REFERENTS DE DONES CIENTÍFIQUES

REFERENTS DE DONES CIENTÍFIQUES

Dirigida a 3r d’ESO

EXPLICACIÓ PER A L’ALUMNAT

Quan se li demana a algú que pensi en una persona que ha realitzat aportacions importants a la ciència o l’enginyeria, normalment pensa en homes. El cert és que les dones han contribuït notablement en la ciència des dels seus inicis, tot i que, molt sovint les seves investigacions han sigut apropiades per familiars o parelles.

Les dones no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes per desenvolupar una professió científica i per progressar-hi. Les dades al respecte són molt clares i es poden resumir en el fet que a mesura que s’avança cap a llocs més alts en els escalafons acadèmics o professionals, la proporció de dones va sent cada vegada menor. Dit d’una altra manera, hi ha menys dones en posicions de més poder.

Aquest desequilibri es produeix des de fa molt de temps i no hem d’esperar que desaparegui per si sol, sense més. La falta de referents femenins té com a conseqüència que el número de noies que es matriculen en carreres de ciències o enginyeries és molt menor que el número de nois.

Activitat curta (30 min): CIENTÍFIQUES DEL PASSAT I DEL PRESENT

– Visualització del vídeo 5 científicas tienen 5 preguntas (fins 2’30’’): proposa les qüestions, que prèviament s’hauran repartit a l’alumnat.

– L’alumnat respon al seu full individualment (5 min).

– Visualització del vídeo (de 2’30’’ fins 7’19’’), que respon a les qüestions. L’alumnat podrà completar les respostes i fer autocorrecció.

– Posada en comú (15min).
Quantes qüestions heu encertat?
Coneixíeu alguna de les científiques que s’han esmentat en el vídeo? Si és així, a quina?

En alguna qüestió heu respost amb el nom d’un home? Quin?
Sabíeu que el dia 11 de febrer és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència? Amb quin objectiu creieu que es va crear aquest dia?
Per què creieu que sovint coneixem més noms de científics masculins que no pas femenins?
Creieu que és important que hi hagi dones que es dediquin a fer carreres cientificotècniques? Per què?

Activitat llarga: PRESENTANT LES DONES CIENTÍFIQUES

Primera part (30min):

– En grups de 4-5 persones confeccionar una llista de noms de persones destacades en el món de la ciència (10 min).

– Apuntar els noms a la pissarra. Posada en comú (20 min).

Quin nom s’ha repetit més d’una vegada?

Del total de noms, quants són de dones i quants d’homes?

Per què creieu que coneixeu més noms de científics homes que de dones?

Segona part (1h)

Mateixos grups de treball:

– Preparar una presentació de diapositives de 5 min, presentant a una científica.

Informació mínima: nom, fotografia, data i lloc de naixement, breu biografia en què consti el paper destacat que va tenir en la ciència.

Cada grup treballa una científica diferent facilitada pel professorat.

– Preparar 4 preguntes en relació amb la científica utilitzant l’aplicació Kahoot.

Tercera part (40min)

– Exposició de les presentacions de cada grup (30min).

– Jugar al Kahoot (10min)

JUSTIFICACIÓ

La ciència ha de servir per entendre millor el món i tenir-ne una opinió. En l’actualitat, educar l’alumnat per respondre als reptes dels propers anys demana educar en una ciutadania crítica, capaç d’afrontar dilemes socials i ambientals que requereixen de coneixements científics i tecnològics.

Sovint el professorat té la percepció que l’educació en perspectiva de gènere està vinculada exclusivament a les àrees de socials, valors o tutoria, i per tant, les activitats que es planifiquin han de ser des d’aquestes matèries. Tanmateix parlem d’un tema transversal que per esdevenir una realitat ha d’impregnar tota l’activitat escolar, tant l’acadèmica com la personal.

EXPLICACIÓ PER AL PROFESSORAT

Davant l’escassetat de referents femenins en l’àmbit científic i tecnològic, proposem a l’alumnat que busquin aquests models. D’aquesta manera, treballarem per donar visibilitat i destacar la rellevància i el paper estratègic de les dones a la ciència i la tecnologia. Fomentant l’esperit crític i treballant en col·laboració.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*