RECURS EDUCATIU (4rt ESO) : L’IMPACTE HUMÀ EN LA TRANSFORMACIÓ DELS ECOSISTEMES

RECURS EDUCATIU (4rt ESO) : L’IMPACTE HUMÀ EN LA TRANSFORMACIÓ DELS ECOSISTEMES

L’impacte humà en el mon que ens envolta ha transformat de forma radical l’entorn del planeta en el darrers 15.000 anys. L’expansió del gènere humà i el seu desenvolupament tecnològic ha impactat de forma radical, i gairebé sempre tràgica, en el conjunt d’ecosistemes planetaris.

L’objectiu global d’aquest recurs es dotar als alumnes d’un coneixement tangible de com s’estructura un ecosistema, de la seva complexitat i fragilitat, i de com la nostra actuació envers l’entorn pot ser decisiva en la supervivència de molts dels ecosistemes que ens envolten.

La finalitat didàctica del recurs serà arribar a dues conclusions troncals. En un primer moment  volem assentar en els alumnes el concepte de que un ecosistema és un sistema complexa on no sols interaccionen els elements biològics més visibles (plantes i animals) sinó altres de menys visibles (bacteris, microbis, algues…), però també al mateix nivell d’importància factors físics, químics, climàtics… i la interacció (e interdependència) entre tots ells.

El segon pas serà descobrir com la modificació d’algun d’aquests paràmetres afecta a part o la globalitat del funcionament de l’ecosistema. Visualitzar l’ecosistema com un ens viu global format per diferents parts que interactuen entre si, de forma que qualsevol canvi en una de les parts modifica o transforma d’alguna manera al sistema. Posarem a l’home com a factor de canvi i els alumnes hauran d’esbrinar en el seu entorn més directe els efectes d’aquesta intromissió humana.

ACTIVITAT  1 – Construïm un ecosistema

Objectiu explícit (curricular) : entendre el concepte d’ecosistema, la seva estructura i la seva dinàmica de funcionament intern

Objectiu implícit (ocult) : familiaritzar als alumnes amb la cura dels éssers vius que conviuen amb nosaltres i entendre les seves necessitats

Durada : 45 minuts

Esquema : construcció (virtual) d’un aquari tropical d’aigua dolça
– disseny de l’entorn (tipologia biotopo)
– medi físic (sustrat, roques, troncs, llum, temperatura)
– medi químic (aigua, duresa, alcalinitat, oxigenació)
– medi biològic (filtrat, bacteris, peixos, plantes, invertebrats, algues)
– interaccions (alimentació, depredació, simbiosi)
– ecologia (manteniment, riscos)

Recursos : ordinadors per la recerca d’informació + tauler virtual + app mapes conceptuals

Dinàmica docent : Dividirem als alumnes en 6 equip i assignarem  a cada grup un punt de l’esquema (sense que sàpiguen el contingut de la resta de grups). Cada grup tindrà 15 minuts per trobar informació sobre el seu tema i estructurar-la. A continuació cada grup disposarà de 3 minuts per exposar a la resta les seves troballes i afegir-les al tauler virtual. Finalment disposarem de 10 minuts per acabar de integrar l’esquema global i aclarir dubtes al respecte. La conclusió ens ha de portar a visualitzar com una cosa tan simple com un aquari es fruit de la integració e interacció de tants factors i traslladar aquesta complexitat als ecosistemes del mon real.
Com alternativa al tauler virtual és pot fer una escenificació (‘teatrillo’) en la que cada alumne interpreti el rol de l’element que tenia assignat investigar.

 

ACTIVITAT 2 – Soc part d’un ecosistema? Com influeixo en ell?

Objectiu explícit (curricular) : sensibilitzar sobre el paper de l’activitat humana en la transformació dels ecosistemes que ens envolten

Objectiu implícit (ocult) : fer reflexionar a l’alumne sobre la seva responsabilitat personal en la cura de l’entorn (què fa de bo i de dolent envers aquest entorn)

Durada : 1,30 hores

Esquema : sortida extraescolar per identificar l’ecosistema (urbà-rural) on vivim
– analitzar el trets bàsics de l’ecosistema d’on formem part
– identificar els elements que componen aquest ecosistema (físics, biològics…)
– capturar en imatges (fotos) el major nombre possible d’ells
– construir un repositori compartit d’imatges
– identificar com interactuem (en positiu i en negatiu) amb aquest ecosistema
– assenyalar un compromís personal (de cada alumne) en la protecció de l’entorn

Recursos : mòbils + app repositori d’imatges

Dinàmica docent : Ens mourem en l’entorn proper a l’escola. Dividirem als alumnes en grups de 3. Cada grup disposarà d’una hora per recórrer l’entorn i fotografiar elements de l’ecosistema (recordarem l’exercici de l’aquari > medi físic, químic, biològic, interaccions…). En versió síncrona o al tornar a l’aula els alumnes aniran pujant les imatges en un repositori compartit (creat prèviament pel professor). Dedicarem 30 minuts a posar en comú les troballes i generar un debat sobre la responsabilitat personal en l’equilibri de l’ecosistema. Abans de l’exercici el professor assignarà un parell de rols a alumnes per fomentar el debat (l’ecologista convençut i el negacioniste radical).

Lectura recomanada : Elizabeth Kolbert. La sexta extinción. Editorial Crítica. Barcelona, 2015. 344pp

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*